CharactersHumanInari FushimiKouji TanbabashiToka FushimiAkemi SumizomeKeiko SanjoChika MarutamachiGodUka-no-Mitama-no-KamiAmaterasu OmikamiOtoshi-no-KamiOmiya-no-Me-no-KamiKamuoi-ChihimeSusanoo-no-MikotoFamiliarsKonShiShi and RoRoMediaSeriesAnimeOVAMangaMusic and SoundtracksCommunityRecent blog postsForum